اطلاعات کاربر سیده زهره اصغری
زمینه فعالیت
سمت
شرکت
تعاونی اعتبار اسما
توضیحات زمینه فعالیت
کارافرین برترملی وبرتروبرترنمونه استانی.مدیر تصفیه تعاونی اعتباراسما.مشاور بازاریابی وکارافرینی موسسه اعتباری کوثر
درباره من
بازگشت