اطلاعات کاربر سیده زهره اصغری
سیده زهره اصغری
زمینه فعالیت
سمت
شرکت
تعاونی اعتبار اسما
توضیحات زمینه فعالیت
کارافرین برترملی وبرتروبرترنمونه استانی.مدیر تصفیه تعاونی اعتباراسما.مشاور بازاریابی وکارافرینی موسسه اعتباری کوثر
درباره من
دکتری حرفه ای مدیریت کارافرینی دانشگاه تهران.عضوهیات رئیسه کانون کارافرینان استان خراسان جنوبی.عضو انجمن زنان مدیرکارافرین وانجمن ملی زنان کارافرین ایران.
بازگشت