اطلاعات کاربر علیرضا جورابچی
علیرضا جورابچی
زمینه فعالیت
صنایع دارویی و پزشکی
سمت
شرکت
پخش مهبان دارو
توضیحات زمینه فعالیت
مدیریت مالی -مشاور در امور مالی
درباره من
مدیریت مالی و مشاور مالی و مالیاتی در حوزه نفت و گاز و دارو
بازگشت