اطلاعات کاربر علی شاه حسینی
علی شاه حسینی
زمینه فعالیت
برگزاری سمینار و همایش
سمت
مدیرعامل
شرکت
موسسه زبان ملل
توضیحات زمینه فعالیت
سخنران بین المللی
درباره من
دکتری تخصصی مدیریت دانش آموخته روانشناسی بالینی
بازگشت