اطلاعات کاربر آتنا قلی پور شهرکی
زمینه فعالیت
مشاور تبلیغاتی و رسانه
سمت
مدیرعامل
شرکت
کیمیا گرافیک آریا
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت