اطلاعات کاربر مهدی حاج محمود عطار
مهدی حاج محمود عطار
زمینه فعالیت
حقوقی و حسابرسی
سمت
مدیرعامل
شرکت
نسل اندیشه سبزنما
توضیحات زمینه فعالیت
مدیرعامل و مدیر حقوقی شرکت نسل اندیشه سبزنما. تولید کننده ی انواع انیمیشنهای دو و سه بعدی از جمله مجموعه "دیرین دیرین "
درباره من
مهندس منابع طبیعی-کارشناس ارشدفلسفه علم کارشناس وکارشناس ارشدودکترای حقوق/جزاوجرم شناسی.مدیرمالی،مشاورحقوقی قوانین کار،مالیات،بیمه وحقوق تجارت
بازگشت