اطلاعات کاربر علیرضا جوان آملی
زمینه فعالیت
تجارت و بازرگانی
سمت
مدیرعامل
شرکت
همگامان دانش و ارتباطات
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت