اطلاعات کاربر سیدحسن فقیه
سیدحسن فقیه
زمینه فعالیت
مشاور مدیریت
سمت
مدرس دانشگاه
شرکت
شورای شهر تبریز/کارخانه ایران ترانسفو/کمیسیون اقتصادی مجلس
توضیحات زمینه فعالیت
مشاور مدیریت در زمینه های اقتصادی ، منابع انسانی و رفتار سازمانی و ارتباطات...
درباره من
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی دانشگاه تهران
بازگشت