اطلاعات کاربر بابك مينايي
بابك مينايي
زمینه فعالیت
مسکن و صنعت ساختمان
سمت
مدیرعامل
شرکت
Decolife
توضیحات زمینه فعالیت
درباره من
بازگشت