اطلاعات کاربر عماد مرداني
عماد مرداني
زمینه فعالیت
سایر
سمت
هیات مدیره
شرکت
دقيق ريل ،مبين ريل ،بينا صنعت ريلي
توضیحات زمینه فعالیت
فعال در حوزه ساخت و تعميرات واگن هاي باري و مسافري
درباره من
داراي مدرك دكتراي حقوق بين الملل عضو هيأت مديره خانه صنعت معدن و تجارت ايران عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مدرس دانشگاه
بازگشت